Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16-7-2008 τ. Α΄) και ρυθμίζουν θέματα λειτουργίας των υποψηφίων Διδακτορικού Διπλώματος τα οποία περιέχονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Τυχόν έκτακτα θέματα τα οποία δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και αφορούν στη γενικότερη διαδικασία εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής ρυθμίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κατά περίπτωση.

Οι σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος παρέχουν εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., αλλά και σε συγγενή πεδία. Επίσης αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας καθώς και στη συγκρότηση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών. Οι διδάκτορες του Τμήματος προορίζονται να στελεχώσουν το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιχειρηματικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Αίτηση Υποψηφιότητας

Φύλλο Αξιολόγησης της Πορείας του Υποψηφίου Διδάκτορα

Πρακτικό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

Σύστημα Διαχείρισης και Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (http://www.ekt.gr/)